Businesscase

Programmalijn: 4. Slimmer samenwerken

Businesscase 11: Governance

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Onderwijs en ondernemers werken samen aan onderzoek en beleid om het woon- en vestigingsklimaat De gezamenlijke ambitie voor 2030 is: een slagvaardige, passende en efficiënte samenwerking van de drie O’s op het niveau van de regio Harlingen en Waadhoeke én met partijen buiten de regio. Voor het behalen van deze ambitie en de doelen uit het actieprogramma is samenwerking nodig in de regio en daar buiten. Slimme coalities zijn cruciaal om de businesscases verder uit te werken en te realiseren. We werken aan de volgende samenwerkingsverbanden.

Opgave 2021-2023

In het onderdeel Projectinrichting en voorwaarden is al ingegaan op de bestuurlijke en uitvoerende organisatie binnen het project in onze regio. In deze businesscase gaat het over de vorm en inhoud van de slimme samenwerking met externe overheidspartners in andere programma’s. Dat zijn de provincie Fryslân, Coalities en Netwerken in Fryslân, de landelijke overheid en de Europese Unie.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

A. Samenwerking regio en provincie Fryslân: provincie Fryslân zet met de beleidsnota 2021-2025 een koers uit die inspeelt op wendbaarheid en weerbaarheid, demografische ontwikkelingen, een lerende economie en op transities als circulaire economie en de transities in de landbouw. Randvoorwaarde hierbij is dat de economische ontwikkeling ten dienste staat van een brede welvaart. Het actieprogramma economie kent vergelijkbare doelen en randvoorwaarden. Samenwerking in de uitvoering ligt voor de hand, waarbij we de doelen uit de beleidsnota integreren met de doelen uit het actieprogramma. Onderdeel daarvan is het tweede Coronaherstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’.

B. Overleggen en samenwerken met Coalities en netwerken in Fryslân: op Friese schaal is een aantal samenwerkingsverbanden operationeel dat helpt de doelen uit het actieprogramma te realiseren. Actief wordt de samenwerking aangegaan met:

  • het Innovatiepact Fryslân (IPF). Dit is het economische netwerk van Fryslân. Het signaleert en agendeert het IPF de economische kansen voor de regio.
  • Ynbusiness. Dit platform is verbonden aan het IPF en ondersteunt ondernemers bij de groei van het bedrijf. Ynbusiness is inmiddels ingeschakeld bij de businesscases 1A en 1B uit die gaan over kennismakelaars en innovatietafels.
  • De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Het FOM helpt ondernemers met het realiseren van ideeën. Het FOM heeft fondsen beschikbaar waarmee het midden- en kleinbedrijf een steun in de rug krijgen voor investeringen.
  • De Regiodeal Noordoost-Fryslân, de versnellingsagenda. Deze deal zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Veel doelen uit de versnellingsagenda zijn gelijk aan de doelen uit het actieprogramma economie. Wij gaan na of samenwerking voor beide regio’s voordeel oplevert.

C. Samenwerking regio en Rijk: in de nieuwe kabinetsperiode zal duidelijk worden of de regiodeals een vervolg krijgt en in welke vorm. Met Regio Deals zetten regio en Rijk zich samen in voor ruimtelijk- en sociaaleconomische structuurversterking van krimp- en grensregio’s. Het actieprogramma economie past daar uitstekend in. Samen met de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden, de provincie en Wetterskip Fryslân wordt gewerkt aan een propositie, een narratief, waarbij we de structuurversterkende opgaven van de regio in samenhang beschrijven en verbinden met de landelijke opgaven. De regio is daarmee klaar voor een nieuwe samenwerkingsperiode met het Rijk. Deze propositie zetten we ook in voor sectorale budgetten die in de nieuwe kabinetsperiode beschikbaar komen bij ministeries als LNV, BZK en EZ (zoals bijvoorbeeld de mkb-Deals).

D. Samenwerking Fryslân en Europese Unie: Europese middelen zijn bedoeld om ondersteuning te geven aan projecten die bijdragen aan het realiseren van de Europese ambities. De Europese ambities richten zich op brede welvaart en de Global Goals. Met samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven, clusterorganisaties wil Fryslân meer Europese middelen binnenhalen om te investeren in de brede welvaart. Deze vorm van samenwerking is gebundeld in de zogenaamde Friese projectenmachine. Harlingen en Waadhoeke nemen daar aan deel. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een geschikte bron om de innovatiekracht van het mkb te versterken.

Voor dit thema zijn (nog) geen middelen benoemd en gereserveerd.