24 Karaats

Dit is het 24 karaats goud van Noordwest!

Noordwest-Friesland is een regio die bol staat van de initiatieven en verhalen. Dit is de plek waar dromen worden uitgewerkt tot ideeën en ideeën tot concrete business plannen. In het 24 karaats goud van Noordwest lees je de verhalen van ondernemers. Hoe verschillend de individuele verhalen ook zijn; wat je steeds weer leest, is de (ingetogen) trots en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers. 

Ken jij ook een 24 karaats ondernemer wiens verhaal niet mag ontbreken op deze pagina? Laat het weten en mail: communicatie@hetgoudvannoordwest.nl

Interviews

Daan van Calsbeek - DvCorporation

Het ondernemen loopt nogal uit de hand

Martine Feenstra - Gewoon Mooi

Ondernemen is niet alleen winkeltje spelen.

Claudy Jongstra - Textielkunstenaar

De fysieke ruimte hier schept extra mogelijkheden 

Marjolein Kootwijk - Marjolein's Bloemen

‘Door mij open te stellen raak ik mensen’ 

Jeroen de Boer - Programmateam het Goud van Noordwest

‘Korte lijnen. Alles en iedereen kennen. Dat vind ik prachtig!’

Tjarda Hilverink - Turfkade 9

‘Ik probeer iets terug te geven aan de stad’

Kom in contact met het programma­team

Het programmateam bestaat uit drie personen die samen “de 3 O’s” vertegenwoordigen. Baukje Postma staat voor de O van overheid (gemeenten Waadhoeke en Harlingen). De missie: het versterken van woon- en vestigingsklimaat. Jeroen de Boer vertegenwoordigt de O van ondernemers, met daarbij de focus op innovatie & ondernemerschap. Oene Krist staat voor de O van onderwijs en maakt zich sterk voor de kwaliteit van onderwijs en arbeidsmarkt. 

Overheid

Baukje Postma

Telefoon: (06) 83 36 01 05

E-mail: baukje@hetgoudvannoordwest.nl

Ondernemen

Jeroen de Boer

Telefoon: (06) 47 96 44 18

E-mail: jeroen@hetgoudvannoordwest.nl

Oene

Onderwijs

Oene Krist

Telefoon: (06) 30 37 06 62

E-mail: oene@hetgoudvannoordwest.nl

Uitvoerings­programma SEA

Voor de verdere ontwikkeling en het benutten van de potentiële economische groei in de regio Noordwest-Friesland hebben de gemeenten Waadhoeke en Harlingen een economisch actieprogramma opgesteld. Dit actieprogramma dat in samenwerking met de regio is opgesteld heeft 4 programmalijnen waar de komende 10 jaar sterk op zal worden ingezet. Deze zijn: Innovatie & Ondernemerschap, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Versterken woon- en vestigingsklimmaat en Slimmer samenwerken (triple helix). 

Inmiddels is er een programmateam gevormd dat het actieprogramma heeft omgezet in dit uitvoeringsplan. Het gaat dan in eerste instantie om een periode van 2 jaar, maar wel met een concreet doorsteek naar de 8-10 jaren daarna. Voor de uitvoering zijn 14 businesscases opgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe en wanneer die worden uitgewerkt. Aan de hand van de businesscases is daarbij vooral gekeken naar: welke partners doen mee, waar zit energie, wat is haalbaar op de korte, middellange en lange termijn, welke investeringen zijn nodig, enz.

In dit uitvoeringsplan (hierna te noemen UP) wordt beschreven hoe op basis van die verkenning de businesscases en de daarbij passende organisatie worden uitgevoerd. Het gaat dan om de wijze van organisatie, de financiering, de werkwijze en de planning én het proces hoe het samen met de stakeholders wordt georganiseerd en vorm en inhoud krijgt.

Looptijd

Dit UP omvat een periode van 2 jaar, namelijk van 1 juli 2021-30 juni 2023. Hoewel de looptijd van het Sociaaleconomisch Actieprogramma (SEA) uitgaat van 10-12 jaar, met een vloeibaar einde vanwege de gevolgen van Corona, is gekozen voor een werkwijze in fasen. Die insteek heeft tot voordeel dat de ontwikkeling, inhoud, financiering en voortgang van het programma actueel blijft, ingespeeld kan worden op urgentie en rekening kan worden gehouden met situaties die zich tijdens de programma-fasen voordoen.

Vaststelling en aanpassing

Het UP wordt vastgesteld door de Bestuurstafel, bestaande uit bestuurders van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, het VO-onderwijs in de regio én de ondernemers, Door voortgangsrapportages/ verslagen/ memo’s van het programmateam en/of op initiatief van de bestuurstafel zelf kan het uitvoeringsplan worden aangepast door de bestuurstafel. Daardoor blijft het, zoals hiervoor toegelicht, programma actueel en dynamische in de komende 10-12 jaar.

Reikwijdte en ambitie

Het UP is gebaseerd op 14 businesscases die in eerdere sessie van de SWOT en het SEA zijn besproken en vastgesteld. Het is een samenwerking van de triple helix in de regio (de 3 O’s: overheid, onderwijs en ondernemers) en omvat alle bedrijfssectoren in het gehele gebied van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Het SEA waarop dit UP is gebaseerd, kent een behoorlijke ambitie voor de regio waaraan verschillende businesscases zijn gekoppeld. Door het slim organiseren van de samenwerking van de triple helix (programmalijn 4) op deze programma’s is een ambitie haalbaar om het BRP de komende 10 jaar te laten groeien van 1,3 naar 1,5 miljard euro.