Businesscase

Programmalijn: 1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 4 Agrifood hub Waadhoeke

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Het doel van deze hub is om de samenwerking te bevorderen, bedrijven met elkaar in contact te brengen, onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, kruisbestuiving plaatst te laten vinden om innovatie te bevorderen en uit te stralen dat de regio een toplocatie is voor bedrijvigheid in de agrifood.

Opgave 2021-2023

Het in gang zetten van een duurzame bedrijfsoverstijgende samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid door middel van een innovatietafel-platform.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

Voor dit doel zal zoals bij de Businesscase 1B al is aangegeven een innovatietafel Agrifood worden samengesteld voor de volgende thema’s:

  • Ruimtelijk beleid en natuurinclusieve landbouw. Voor de gewenste potentiële groei van de Agro- sector is zowel fysieke als beleidsmatige ruimte nodig.
  • Korte keten (verkoop in de regio). Verkoop van eigen producten is goed voor het imago, speelt in op natuurzuivere producten en maakt de markt breder (meer keuze en differentiatie in prijzen).
  • Verbetering imago van de landbouw t.b.v. betekenis van de landbouw voor de regio en draagvlak voor doorontwikkeling van de landbouw.

In aanvulling daarop kan aan de innovatietafel nog een kennismakelaar worden gekoppeld. Dat is toegelicht bij Businesscase 1A.

In Businesscase 9 Regiomarketing wordt ingegaan op de marketing van deze sector buiten onze regio.

Betrokken partijen

De afgelopen weken zijn hierover gesprekken gevoerd met de provincie en 8 vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector. Ook hier is ter aanvulling gekeken naar de sessies van de focusgroepen en eerder raadpleeg-momenten met het bedrijfsleven.