Businesscase

Programmalijn: 2. Onderwijs en arbeidsmarkt

Businesscase 5A ‘Leren en werken in je eigen regio’

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Het al bestaande programma in Noordwest-Fryslân ‘Leren en werken in je eigen regio’ waarbij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden gezamenlijk optrekken om leerlingen in alle niveaus in de regio terug te laten stromen naar werk in de eigen regio, te verbreden met activiteiten voor potentiële toekomstige medewerkers om (opnieuw) actief te worden op de arbeidsmarkt. Dit moet een bijdrage leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie naar 70%, het tekort op de arbeidsmarkt voor technisch personeel te halveren en een bijdrage leveren aan de economische groei van 22% tot 2030. 

Opgave 2021 – 2023

Het verder ontwikkelen van de randvoorwaarden voor voldoende en passend geschoold personeel voor het (vooral midden- en klein-) bedrijfsleven en specifieke sectoren: landbouw en maritiem door: 

  • Verdere uitbouwprogramma “Leren en Werken in je eigen regio” met activiteiten om de arbeidsparticipatie te verhogen (weer actief te worden in de eigen regio en/of weer deel te nemen aan het arbeidsproces).
  • Verbeteren van de arbeidsmarkt door ontwikkelen/in kaart brengen passende scholingsmogelijkheden voor werknemers en werkzoekenden die aansluit bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven.
  • Een verbeterde doorstroom op de arbeidsmarkt, waardoor het aantrekkelijker wordt om in de regio te blijven / naar de regio te komen voor werk (resp. behoud van personeel voor de regio en aantrekken personeel van buiten de regio).

Maatregelen / Wat gaan we doen

Dit thema is al eerder op het niveau van de Triple Helix georganiseerd. Zo werken de RSG S.Vestdijk in Harlingen en Franeker, CSG Anna Maria van Schurman in Franeker en de CSG Ulbe van Houten/Campus Middelsee al langere samen met het regionale en lokale bedrijfsleven in het programma Leren en Werken in je regio.

Deze basis wordt benut voor de verdere uitbouw van het programma en de opgave 2021-2023. De meeste aandacht zal gaan naar de eerste opgave: verhoging arbeidsparticipatie. Voor de andere thema’s gaat het met name om het samenbrengen, organiseren, afstemmen en communiceren met de doelgroepen.

Concrete stappen zijn om in deze programmaperiode op verschillende locaties samen met/in de scholen, het bedrijfsleven en de partners die actief zijn met arbeidsparticipatie, oriëntatie- bijeenkomsten en activiteiten te organiseren voor potentiële toekomstige medewerkers en werkzoekenden/herintreders om (opnieuw) actief te worden op de arbeidsmarkt in Noordwest- Fryslân. De systematiek van de werkcarrousels en meet&greets zoals die in de regio in de VMBO- scholen al gangbaar zijn, lenen zich daar in principe goed voor. Het idee is om breed te beginnen en vervolgens via werkcarrousels in te zoomen op de behoefte en mogelijkheden van de scholingsprogramma’s. Hier ligt een verbinding met Businesscase 6A Werkcarrousel per sector. 

Het met de MBO’s en HBO’s in kaart brengen van de om-,her- en bijscholingsmogelijkheden en die verbinden aan de behoefte in de regio. 

Voor het profileren van de regio om (nieuwe) werknemers van buiten te trekken, zal ook Businesscase 9 Regiomarketing worden ingezet. 

Tot slot is voor de verbinding van de regio met het wetenschappelijk onderwijs een belangrijke rol voor de Franeker Academie toebedacht: Businesscase 7 Academie van Franeker. Voor het ontwikkelen van deze programma’s en activiteiten zijn nog geen concrete budgetten benoemd. 

Betrokken partijen

De afgelopen maanden zijn er verschillende overlegmomenten geweest met de RSG Simon Vestdijk in Harlingen en Franeker, CSG Anna Maria van Schurman in Franeker, CSG Ulbe van Houten/Campus Middelsee, Maritieme Academie in Harlingen, MBO/ROC’s, HBO, UniversitairOnderwijs, Franeker Academie, Dienst Noardwest Fryslân/ Pastiel, Friesland Werkt en enkele HRM medewerkers bij grote bedrijven. Ook hier zijn de resultaten van de focusgroepen gebruikt.