Businesscase

Programmalijn: 2. Onderwijs en arbeidsmarkt

Businesscase 5B Ervaren kracht: verbeterde afbouw arbeidsmarkt

Ambitie/Doelstelling tot 2030

De regio heeft als ambitie de vaardigheden en kennis van bijna-gepensioneerden (werknemers en ondernemers!) optimaal te benutten waardoor kennis en kunde behouden wordt voor de jongere generaties. Hierdoor zal er voorkomen worden dat de arbeidsmarkt wordt verstoord door het eerder uittreden van waardevolle werknemers. De betrokken partijen leveren een bijdrage aan de verhoging van de arbeidsparticipatie (samen met andere initiatieven naar 70% in 2030) en aan de ambitie om tot 2030 22% economische groei te realiseren.

Opgave 2021-2023

Deze businesscase heeft aan het begin van deze programmaperiode een lagere urgentie. Omdat niet precies duidelijk is in hoeverre dit thema speelt en er onze regio niet bekend is met dit programma, is nadere verkenning en oriëntatie nodig. Mogelijk wordt een onderzoek hiervoor als bij-vraag bij andere inventarisaties meegenomen, maar dat is nog niet zeker. Zodra er werkende weg via de andere businesscases meer inzicht is in dit thema ontstaat, zal het worden opgepakt.