Businesscase

Programmalijn: 2. Onderwijs en arbeidsmarkt

Businesscase 6A Werkcarrousel per sector

Ambitie/Doelstelling tot 2030

De gezamenlijke ambitie van de regio is een bijdrage te leveren om 1. het tekort aan personeel in de regio, vooral in de technische sector, op te lossen door leven lang leren te stimuleren en werknemers flexibel inzetbaar te maken, waardoor ook de kans op een passende baan voor werknemers toeneemt en 2. werknemers en werkzoekenden te ondersteunen in het vinden van een passende baan in de technische beroepen; met in het bijzonder oog voor seizoenswerk(ers).

Dit thema heeft diverse crossovers: zo sluit de ambitie, de opgave 2021-2023 en de maatregelen volledig aan op Businesscase 5A Uitbreiden programma ‘Leren en werken in je eigen regio’ naar zij– instroom en voor om-, her- en bijscholing en wordt daar als deelthema beschreven en ingezet. Om die reden wordt het hier niet verder uitgewerkt.