Businesscase

Programmalijn: 2. Onderwijs en arbeidsmarkt

Businesscase 7 Academie van Franeker

Ambitie/Doelstelling tot 2030

De regio wil Hoger Onderwijs in de regio gaan aanbieden en daarmee meer jongeren een passende baan in de eigen regio aanbieden. Door de zichtbaarheid van (het aanbod van) de Academie van Franker te vergroten zal ook de aantrekkelijkheid van de regio versterkt worden. Hierbij kan voortgebouwd worden op de geschiedenis van de academie als oudste universiteit van Nederland en van Franeker als universiteitsstad.

Opgave 2021-2023

  1. Opbouwen en versterken strategische samenwerkingsverbanden met regionale bedrijven waarbij de Academie de rol van regionale kenniscentrum krijgt en aldus bijdraagt aan innovatie in de regio. Bijvoorbeeld op het gebied van verzilting. Een onderwerp waarop de academie hét onderzoekscentrum wil zijn.
  2. De Academie van Franeker zal door deze samenwerkingen met het regionale bedrijfsleven aan de ene kant en met onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio aan de andere kant een belangrijke positie geven als schakel tussen ondernemers en onderwijs in de regio.
  3. De Academie laten uitgroeien tot een plek waar HBO’ers van verschillende achtergronden elkaar kunnen treffen en een learning community, een kenniscentrum, vormen, die ingezet kan worden als bedrijven in de regio behoefte hebben aan mensen met HBO-niveau. Hierdoor zullen deze leerlingen al werkend leren en door de samenwerking met onderwijs/onderzoek en met werknemers uit de regio een beeld krijgen van de baanperspectieven in de regio.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

In aansluiting op de opgave, wordt de komende programma-periode ingezet op het ontwikkelen en vorm geven van 3 concrete activiteiten, te weten:

  1. Organisatie Jaarlijkse Studentendag in de regio Noordwest. Dit is al een jaarlijkse bestaande activiteiten van de Academie van Franeker. Onderzocht wordt om dit evenement in september al uit te breiden met meer studenten en het programma uit te breiden met ontmoetingen met bedrijven, instellingen en de scholen in de regio (in het kader van het programma Leren en Werken in je eigen regio).
  2. Versterken relaties met het HBO en WO met de regio (regierol), conform opgaven b. en c.
  3. Doorontwikkelen tot regionaal kenniscentrum met learning communities, conform opgave a.

Betrokken partijen

Over de insteek van het programma is met name overlegd met de Academie van Franeker. Zij zijn de belangrijkste partij in deze Businesscase. Andere betrokken partijen zijn: onderwijs en ondernemers in de regio, bedrijvenorganisaties, MBO’s, HBO’s en universitair onderwijs (voor onze regio University College Leeuwarden (UCL), RUG, Universiteit Wageningen).