Businesscase

Programmalijn: 3. Versterken woon- en vestigingsklimaat

Businesscase 8 Opstellen acquisitiestrategie en modernisering bedrijventerreinen

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Doel is meer bedrijven aan te trekken en de clusters te versterken door de zichtbaarheid van de kansen en mogelijkheden voor nieuwe bedrijven in de regio te vergroten. Hiermee versterkt onze regio ons vestigingsklimaat en zet deze op de kaart. Meer broedplaatsen voor innovatie worden in plaats van willekeurige verzameling bedrijven.

Opgave 2021-2023

Er liggen vooral kansen bij de sectoren die nu al sterk zijn in de regio, zoals de maakindustrie en de maritieme sector. De aanwezige kennis en kunde van bedrijven en werknemers is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijvigheid. Een acquisitiestrategie gericht op deze sectoren ligt voor de hand. De nabijheid van onderwijsinstellingen (zoals de Maritieme Academie) en van andere bedrijven (biedt mogelijkheden voor clustervorming), draagt verder bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Tevens is het van belang om voldoende geschikte bedrijfslocaties beschikbaar te hebben en daaraan bekendheid en profiel te geven.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

Voor deze businesscase gaan we het volgende doen:

  1. Inventarisatie maken van de bedrijventerreinen. Welke type bedrijven zitten er op welk industrieterrein. Zijn er clusters te vinden van een bepaalde sector? Werken de buren (al) samen? Is er sprake van synergie?
  2. Zijn er uit deze inventarisatie onderscheidende kenmerken te constateren, zodat er een duidelijk profiel van een bedrijventerrein naar voren komt? Is dit het geval, dan helpt dit met het maken van een acquisitiestrategie en wordt het aantrekkelijk voor specifieke bedrijven.
  3. De provincie heeft al in kaart gebracht wat de kansen zijn voor bedrijventerreinen op het gebied van duurzaamheid en moderniseren. In samenwerking met provincie, maar vooral ook met de bedrijven, wordt gekeken hoe de transitie naar een circulaire economie en digitaal richting next economy handen en voeten kunnen krijgen. Welke behoefte hebben de bedrijven, waar lopen ze tegen aan en wat is nodig om de terreinen toekomstbestendig te maken?
  4. Daarnaast wordt de afweging gemaakt hoe beleidsmatig invulling wordt gegeven aan de nieuwe industrieterreinen (Kie II en Oostpoort III). Daarbij wordt onderzocht of er extra aandacht en ruimte is voor innovatieve broedplaatsen.

Als werkbudget wordt hiervoor € 5.000,– geraamd. De meeste werkzaamheden vallen onder de normale werkzaamheden van de gemeenten en provincie en worden in die begrotingen meegenomen. In het budget en in die begrotingen is geen rekening gehouden met de acquisitie (materiaal en menskracht)

Betrokken partijen

Triple Helix en de provincie.