Businesscase

Programmalijn: 3. Versterken woon- en vestigingsklimaat

Businesscase 9: Regiomarketing en behoefteonderzoek

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Doel is meer bedrijven aan te trekken en de clusters te versterken door de zichtbaarheid van de kansen Doel van de businesscase regiomarketing is de regio op de kaart te zetten als een aantrekkelijke regio voor de doelgroepen: bedrijven, bezoekers en bewoners zodat meer mensen de regio gaan zien als fijne werk- en woonbestemming. Door het voeren van een goede regiomarketing groeien Harlingen en Waadhoeke uit tot plekken waar toeristen graag recreëren, ondernemers zich willen vestigen en mensen graag wonen. Dit draagt bij aan het vinden en aantrekken van nieuwe werknemers op verschillende niveaus die voor het behoud en de groei van onze regio van vitaal belang zijn.

Opgave 2021-2023

Voor een geslaagde marketingcampagne is het zaak om op zoek te gaan naar de identiteit, het DNA, van de regio. Waarin onderscheidt onze regio zich? Branding van de regio, het verhaal vinden dat bij de identiteit past, is de paraplu waarmee diverse marketingactiviteiten per doelgroep ontplooid kunnen worden. In het verlengde daarvan kan gerichte marketing worden ontwikkeld voor het aantrekken van ondernemers en nieuwe werknemers.

Tegelijk zal een behoefteonderzoek inzicht geven in de vraag welke bereidheid en wensen er zijn om in onze regio te komen werken en ondernemen (vacatures, wonen, bereikbaarheid, (culturele) voorzieningen).

Maatregelen/Wat gaan we doen?

 • Het uitvoeren van een behoefteonderzoek om inzicht krijgen in de vraag welke bereidheid en wensen er zijn om in onze regio te komen werken en ondernemen (vacatures, wonen, bereikbaarheid, (culturele) voorzieningen). Tegelijk zal ook een onderzoek worden gestart naar de inwoners die juist de regio hebben verlaten. Ook dat kan waardevolle informatie opleveren voor de regiomarketing. Het uitgangspunt is dat dit door het projectteam zelf kan worden uitgezet.
 • Het ontwikkelen van het regiomarketingbeleid. Deze aanpak omvat 2 fasen, te weten: Fase 1 vaststellen Identiteit en Fase 2 de doorvertaling van de resultaten van fase 1 naar de verschillende sectoren (recreëren, wonen, werken, enz.). Daarbij zullen ook de resultaten van het behoefteonderzoek vertalen in een vestigingsbeleid voor bedrijven en potentiële nieuwe werknemers buiten de regio. Zowel de ontwikkeling van fase 1 als in fase 2, zal deels worden uitbesteed.

Fase 1: Vaststellen identiteit

Vaststellen identiteit van de regio Harlingen / Waadhoeke; het DNA; de collectieve waarden; naar wie/wat de regio is en naar wat die wil uitdragen: de wensidentiteit. Een algemeen verhaal vertellen is niet genoeg: het moet onderscheidend zijn ten opzichte van andere (concurrerende) regio’s en het moet herkenbaar zijn voor de inwoners en gebruikers van de regio; een inspirerend verhaal dat recht doet aan de regio. De uitdaging is een gezamenlijk beeld te vinden van een regio met twee onderscheiden kernen (Harlingen en Franeker); met ommelanden en kleinere kernen en buurtschappen in een provincie die al een duidelijk merk is. Wat hebben ze gemeen en wat onderscheidt ze? Wat zijn de samenhangende dragers en kan daarop een wensidentiteit gebouwd worden die aantrekkelijk en onderscheidend is?

 1. Om de identiteit te vinden gaat een groep representanten uit de regio input ophalen bij bewoners en ondernemers in de regio. Dat gebeurt door één-op-één gesprekken met bewoners en ondernemers uit een aselecte steekproef. Verder wordt het beeld ingekleurd met de resultaten van een enquête en met persoonlijke verhalen, waartoe we bewoners en ondernemers oproepen via plaatselijke mediakanalen.
 2. Aan de hand van de resultaten wordt vervolgens een aantal wens-identiteiten opgesteld die de verschillende aspecten van de regio in zich dragen en uitvergroten (divergeren). Aan de hand van deze uiteenlopende beelden wordt er een wens-identiteit opgesteld (convergeren). Deze identiteit wordt beschrijven met behulp van merkwaarden; een verhaal en beelden uit de regio die de identiteit illustreren. Het resultaat wordt ter toetsing voorgelegd aan een bredere groep bewoners en ondernemers en beschrijven diverse mogelijkheden om het resultaat in de marketing en communicatie te gebruiken.

Fase 2: Van branding naar marketing

Branding is een pull strategie. Branding is weten wie je als regio bent, dat vertellen en laten ervaren. Het geeft je marketing inhoud en context. Marketing is het actief promoten van je regio. Het is een push tactiek. Je vertelt via verschillende kanalen en momenten wat je regio te bieden heeft. Branding geeft de richtlijnen voor wat je gaat vertellen, hoe en op welke manier in je marketingactiviteiten.
Nu de identiteit met het overkoepelend verhaal, (het merk/brand) bekend is waarmee de regio zich kan onderscheiden en profileren, wordt in deze fase de slag gemaakt naar de uitvoer in marketing- activiteiten voor de verschillende doelgroepen en zal prioriteit worden gegeven om ondersteuning te bieden aan de businesscases 3 (maritieme sector), 4 (agrifood hub), 5a (leren in je eigen regio) en 8 acquisitiestrategie bedrijventerreinen.


De volgende stappen moeten hierin gemaakt worden:

A. Samenstellen van een werkgroep met diverse stakeholders. Zij stellen een plan van aanpak op met daarin:

 • Opstellen van de marketingdoelstellingen.
 • Scherp stellen van de doelstellingen vanuit het sociaaleconomisch actieprogramma.
 • Omschrijving doelgroepen.
 • Omschrijving doelmarkten.
 • Bepalen strategie per doelgroep.
 • Omschrijven rollen en verantwoordelijkheden (partijen uit de 3 O’s en bestaande marketingorganisatie – versterken/aanvullen).
 • Inventarisatie van bundeling van krachten en middelen.
 • Keuzes maken in te zetten middelen, planning en begroting.

B. Uitvoer van het plan. Een werkgroep gaat aan de slag met de uitvoer van het marketingplan.

Fase 2: Van branding naar marketing

Gemeenten Harlingen en Waadhoeke, Provincie Fryslân, Ondernemers, Stichting Bestemming Noardwest.